Login
Sign up

Send the page
Go to the forum
 
French
View by satellite of the Qin Mausoleum

View by satellite of the Qin Mausoleum

Artist : Google Maps

UNESCO World Heritage Site (Définitif) : 1987

Item 1 on 3
Guide
View by satellite (Photo by satellite)

Area related
Xi'an (China)

Description   

Item(s) related   
Angkor Wat :

Guide and view by satellite of Angkor Wat


Ayutthaya :

Guide, map and satellite view of Ayutthaya
Map of Ayutthaya
Google MapsBeihai Lake and Park :

Map and view by satellite of Beihai Park


Beijing :

Guide, map and view by satellite of Beijing
Map of Beijing
Google MapsEllora Caves :

Guide, map and view by satellite of Ellora


Gwalior :

Guide, map and satelllite view of Gwalior

Map of Gwalior
Google Maps


Ho Chi Minh City :

Guide, map and view by satellite of Hô Chi Minh City


Hong Kong :

Guide, map and view by satellite of Hong Kong


Jaipur :

Guide, map and satelllite view of Jaipur


Jodpur :

Guide, map and satellite view of Jodhpur
Map of Jodhpur
Google MapsMehrangarh Fort


Kyoto :

Byōdō-in


Daigo-ji


Daisen-in


Daitoku-ji


Ginkaku-ji


Guide, map and view by satellite of Kyoto


Higashi Hongan-ji


Kennin-ji


Kyoto Railway Station


Kyoto Tower


Myōshin-ji


Nijo-jo


Ninna-ji


Rokuon-jii


Ryoan-ji

View by satellite of the Qin Mausoleum
Google Maps